Consell participació

/Consell participació
Consell participació2017-12-27T12:47:18+00:00

Consell de participació del paratge natural municipal

1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal del Surar, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i els interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Un representant elegit per l’Ajuntament de Llutxent i un representant elegit per l’Ajuntament de Pinet, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l’àmbit del paratge natural municipal, diferents dels ajuntaments. En cas que no n’hi haja, se sumarà aquest lloc a la representació del grup
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l’activitat científica, l’acció social, l’aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidis-
quen amb la finalitat de l’espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els Serveis Territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.

3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal del Surar es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaración d’aquest.
Seran funcions d’aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l’article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, establisquen els ajuntaments
de Llutxent i Pinet.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat de mutu acord pels ajuntaments de Llutxent i Pinet entre els membres del Consell.
5. A fi d’establir un funcionament adequat en l’actuació del Consell de Participació, aquest elaborarà i aprovarà una reglament intern de funcionament.