Equipaments

/Equipaments
Equipaments2018-08-02T13:00:54+00:00

Aula d’educació i investigació ambiental, situada en una zona de descans per tal de fomentar l’us públic del paratge, a més a més d’ordenar la gestió de les activitats lligades a ell.

La proposta d’aula va lligada a les actuacions de promoció i concienciació social sobre aspectes ambientals i a l’ús adequat, amb els objectius de:

1. Promoció i concienciació social sobre els aspectes ambientals del paratge.
2. Fomentar el senderisme i esports de muntanya de manera compatible amb la conservació del medi natural.
3. Participació ciutadana i el desenvolupament d’activitats d’educació ambiental especialment dirigides als infants.

L’aula d’educació i investigació ambiental és una caseta de fusta prefabricada de 90 m². La casa inclou instal·lació de fontanería i sistema automàtic de reutilització d’aigues grises mitjançant el procés d’oxidació-filtració carbó-coloració amb una capacitat per a 20 persones. També comptará amb instalació de kit fotovoltaic bàsic per abastir la iluminació de 12 v amb quatre punts de llum, i un acabat en pedra calcàrea al voltant.

Drets dels usuaris/es de l’Aula

 • A que se’ls resolga la sol·licitud dintre del termini establert i en el cas de que no s’autoritze es faça de forma motivada.
 • A utilitzar totes les instal·lacions de l’aula, sempre respectant les normes d’ús, tant de la mateix com del paratge natural.
 • A no ser discriminat per raó de sexe, raça, ideologia, edat o creença.
 • Respecte a la dignitat i intimitat, tenint assegurada la confidencialitat de les seues dades personals.

Obligacions dels usuaris/es de l’Aula

 • No es podrà fer cap ús diferent al que s’haja autoritzat.
 • Caldrà respectar les normes generals d’ús de l’aula i del paratge natural.
 • Caldrà mantenir les instal·lacions netes, de forma higiènica i decorosa.
 • No es podrà modificar cap element integrant de l’aula.
 • Només entrar a l’aula caldrà avisar als Ajuntaments en el cas de que hi haja algun desperfecte, sinó l’usuari serà responsable.
 • En el cas de que es trenque alguna part o instal·lació mentre es fa ús de l’aula caldrà avisar a algun dels dos Ajuntaments.
 • Caldrà mantindre l’aula tancada amb clau mentre no s’estiga fent ús d’ella.
 • Pagament de les taxes corresponents per la seua utilització.
 • Es Permetrà l’entrada dels gestors del refugi en qualsevol moment.

Exempcions

Quedaran exempts del pagament d’aquestes taxes aquelles associacions o organitzacions que vagen a desenvolupar en l’aula activitats destinades a la difusió o ús i millora del Paratge Natural El Surar. Per acreditar aquestes activitats caldrà presentar una memòria prèvia, amb almenys 10 dies hàbils d’antelació, on s’especifique:

 1. Data de l’esdeveniment.
 2. Activitats a realitzar.
 3. Recursos humans i materials emprats.
 4. Repercussió social, ambiental o altres
 5. Cartelleria/Material de difusió on s’inclouran els escuts d’ambdós ajuntaments
  Penalitzacions

Penalitzacions

 1. En les reserves anul·lades amb almenys 16 dies hàbils d’antelació a la data de reserva, es tornarà el 100% de l’import de la reserva.
 2. En les reserves anul·lades entre 6 i 15 dies hàbils d’antelació a la data de reserva, es penalitzarà amb el cobrament del 25% de l’ingrés realitzat. Es tornarà la resta.
 3. En les reserves anul·lades en els últims 5 dies hàbils d’antelació a la data de reserva, es penalitzarà amb el cobrament del 40% de l’import de la reserva. Es tornarà la resta.

NORMES GENERALS D’UTILITZACIÓ DE L’AULA NATURA I REFUGI “EL SURAR”

 1. Queda expressament prohibit encendre cap tipus de foc o cuinar.
 2. Queda expressament prohibit fumar en qualsevol dels espais vorers a l’aula-refugi
  i al Paratge Natural El Surar.
 3. El període màxim d’utilització i permanència del refugi serà de quinze dies, llevat
  d’aquells casos específics constatats pels guardes que obligue a la permanència
  per un temps superior.
 4. Les deixalles i restes originades durant l’estada són responsabilitat dels usuaris i
  hauran de ser retirades i depositades a l’abocador del poble més proper.
 5. L’ús del projector, de l’ordinador i d’altres equips, requereix una fiança de 100
  euros que es tornarà íntegrament a la seua devolució, sempre que es trobe en el
  mateix estat.
 6. Queda expressament prohibida l’acampada o la pernocta als voltants del refugi y
  del Paratge Natural El Surar.
 7. Respecta l’entorn, els altres visitants i les instal·lacions, per tal de que es puga
  seguir utilitzant i gaudir d’aquest espai.
 8. Queda expressament prohibit fer sorolls excessius o la utilització d’aparells sonors
  per evitar alterar la fauna del paratge.
 9. Els animals de companyia, aniran sempre lligats sota responsabilitat dels
  propietaris.
 10. Queda expressament prohibit dormir fora dels llocs indicats.
 11. Avisa a emergències en cas de localitzar un incendi o en cas de qualsevol altra
  emergència. El telèfon d’emergències es el 112.
 12. Deixar les instal·lacions i els voltants en bon estat.
 13. Comunicar qualsevol deteriorament el més aviat possible.
 14. El gestor (Ajuntament de Llutxent i Pinet) declina tota responsabilitat respecte a
  objectes perduts o sostrets.